Leveringsvoorwaarden Tequila Design

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1       Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Tequila Design (hierna: opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten.

1.2       Offerte 

Offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn opgesteld naar beschikbare gegevens, exclusief BTW. Iedere wijziging in een later stadium ontbindt de prijsopgave. Prijsopgaven kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld.
Conform de voorwaarden van de offerte/opdrachtbevestiging is de opdrachtgever gehouden om 40% van het overeengekomen offertebedrag te betalen vóór aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden.

1.3       Schriftelijke bevestiging 

Opdrachten worden bevestigd middels een door de opdrachtnemer op te stellen opdrachtbevestiging. Indien er geen opdrachtbevestiging wordt opgesteld, of wanneer de opdrachtgever nalaat dit te tekenen, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper/het ontwerpbureau eerst nadat deze schriftelijk door de ontwerper/het ontwerpbureau zijn bevestigd.

1.4       Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus 

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, waarbij een competitie-situatie ontstaat, dient hij alle ontwerpers hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen.

1.5       Onkosten

Opdrachtnemer heeft het recht, indien het verrichten van werkzaamheden niet leidt tot een overeenkomst, alle gemaakte kosten die de opdrachtnemer heeft moeten maken m.b.t. het ontwerp, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 2: Verantwoordelijkheden

2.1       Uitvoeren opdracht

De opdrachtnemer zal de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdrachtnemer en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden beschikbaar voor overleg of het bijwonen van besprekingen, die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

2.2       Deskundigen/specialisten 

De opdrachtnemer kan, alleen in overleg met de opdrachtgever, deskundigen en of specialisten inschakelen van buiten zijn eigen discipline. De inschakeling van deskundigen of specialisten geschiedt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2.3       Verstrekken van gegevens 

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

Teksten en afbeeldingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door hem op authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd.

2.4       Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer, zijn medewerkers of ingeschakelde deskundigen en specialisten zijn aansprakelijk voor niet meer dan de door hen ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

2.5       Aanvraag offertes toeleveranciers 

Indien de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.6       Gebruik toeleverancier

Overeenkomsten met drukkerijen of andere produktiebedrijven die voor de verveelvoudiging van het ontwerp zorg dragen, worden door de opdrachtgever aangegaan. De opdrachtnemer zal hierbij optreden als onbezwaard bemiddelaar, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.7       Openbaarmaking en verveelvoudiging 

Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van opdrachtnemer dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.8       Termijn van levering 

Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.9       Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen 

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.10     Klachten 

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1       Auteursrecht en industriële eigendom 

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht alleen verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

3.2       Onderzoek naar het bestaan van rechten 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3       Naamsvermelding 

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

3.4       Eigendom van de opdrachtnemer

De in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte prototypes, maquettes, ontwerpschetsen, digitale bestanden, films en andere materialen blijven eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4:  Gebruik en licentie

4.1       Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de ontwerper/het ontwerpbureau bekend te zijn gemaakt.

4.2       Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de ontwerper/het ontwerpbureau niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3       Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder overleg met de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen. De opdrachtnemer zal zijn toestemming niet kunnen onthouden aan wijzigings-voorstellen van zodanige aard, dat zijn verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn. 

4.4       Eigen promotie

De opdrachtnemer heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. De opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 5 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp.

Artikel 5: Honorarium

5.1       Honorarium en bijkomende kosten 

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2       Uurtarief 

De opdrachtnemer kan meerdere uurtarieven hanteren; Ontwerpuren: voor conceptontwikkeling, ontwerp, illustratie. Uitwerkuren: voor uitwerking van het concept, correcties, controle werkzaamheden reizen etc.

5.3       Hoogte van het uurtarief 

De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever overwerk, nacht- of weekend-arbeid wordt verlangd. Voor overwerk, uitgaande van een werkdag van acht uur, gelden de volgende tarieven (uitgedrukt in percentages van het uurtarief)

Basisuurtarief Januari 2024: € 99,95,- (Euro) exclusief btw

maandag t/m vrijdag (tot 22.00) 100%,
maandag t/m vrijdag (na 22.00) 125%,
zaterdag 150%,
zon- en feestdagen 200%

5.4       Honorarium voor meerwerk 

Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorarium tarieven.

Artikel 6: Betaling

6.1       Betalingsverplichting 

Conform de voorwaarden van de offerte/opdrachtbevestiging is de opdrachtgever gehouden om 40% van het overeengekomen offertebedrag te betalen vóór aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bij stand, indien opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van 100,- euro.

6.2       Periodieke betalingen 

De opdrachtnemer heeft het recht zijn uren en onkosten maandelijks in rekening te brengen ten behoeve van de uitvoering van een opdracht, mits die opdracht over een langere periode loopt dan 3 maanden.

6.3       Geen korting of compensatie 

De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

6.4       Vervallen licentie 

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1       Annulering door de opdrachtgever 

Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt teruggenomen, nadat de opdrachtnemer met de werkzaamheden is begonnen:

– ingeval van wijzigingen in de opdrachtstelling of teniet gaan van het doel van de opdracht door overmacht, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schadeloos dienen te stellen door het vergoeden van de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten;

– ingeval van afkeuren van het gemaakte (schets)ontwerp en onwillig de opdrachtnemer een nadere kans te bieden, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer schadeloos dienen te stellen door het vergoeden van de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten.

7.2       Annulering door de opdrachtnemer 

De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen wanneer:

   • buiten zijn toedoen of nalaten het schetsontwerp of definitieve ontwerp niet tot stand komt of wordt goedgekeurd;

   • de opdrachtnemer niet toegestaan wordt een door hem noodzakelijk geachte deskundige of specialist in te schakelen (zie art. 2.2);

   • de opdrachtgever in gebreke blijft na ingebrekstelling met nakoming van zijn verplichtingen.

   • door gedragingen van de opdrachtgever redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond.

   • In deze gevallen heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte onkosten.

  7.3       Schadevergoeding 

  De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel kan eveneens omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden.

  7.4       Faillissement 

  Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

  7.5       Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging 

  Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

  7.6       Duurovereenkomsten 

  Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

  Artikel 8: Garanties en vrijwaringen

  8.1       Auteursrechthebbende

  De ontwerper/het ontwerpbureau garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

  8.2       Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp 

  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

  8.3       Verstrekte materialen en gegevens 

  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. (zie art. 2.3)

  Artikel 9:  Aansprakelijkheid

  9.1       Aansprakelijkheid 

  De ontwerper/het ontwerpbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

  b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

  c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

  d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.

  e. fouten in het ontwerp of de tekst, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.7 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

  9.2       Aansprakelijkheid bij beschadiging

  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die hem ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de ter beschikking gestelde voorwerpen of gegevens van grote waarde zijn wordt de opdrachgever geadviseerd deze te verzekeren.

  9.3       Beperking aansprakelijkheid 

  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van 1.000,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

  9.4       Verval aansprakelijkheid 

  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

  9.5       Kopieën materialen 

  De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

  9.6       Bewaarplicht 

  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

  Artikel 10: Overige bepalingen

  10.1     Overdracht aan derden

  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

  10.2     Vertrouwelijkheid

  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

  10.3     Nederlands recht

  Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.

  (Tequila Design, Middentocht 16, 2353 VB Leiderdorp, The Netherlands [2007 – ])